t.sk. Zemes ierīcības projektu izstrādāšana

Zemes kadastrālās uzmērīšanas darbi

Kādos gadījumos veic zemes kadastrālās uzmērīšanas darbus
PIRMREIZĒJĀ UZMĒRĪŠANA
No 1991. gada decembra Latvijā tiek realizēta zemes reforma. Reformas mērķis ir visā valsts teritorijā noteikt zemes īpašnieku, uzmērīt piešķirto zemi un reģistrēt īpašuma tiesības Zemesgrāmatā. Pirmreizējā uzmērīšana ir, ja piešķirtai zemes vienībai nekad nav veikti mērniecības darbi. No visa zemes vienību apjoma, kurām būtu jāveic pirmreizējā uzmērīšana, lielākais daudzums ir valsts pārvaldībā esoši īpašumi autoceļi, meži, upes, ezeri, jūras krasts, valsts rezerves fonda zemes, pašvaldības īpašumi – ielas un citi infrastruktūras objekti. Privātā sektorā lielākais īpatsvars neuzmērītām zemēm ir zemes vienībām, kurām mērniecības pakalpojumus, zemes reformas veikšanai, uzņēmās organizēt un apmaksāt valsts.
ZEMES SADALĪŠANA
Zemes īpašumam ir reģistrētas īpašuma tiesības zemesgrāmatā. Īpašnieks ir nolēmis daļu no sava īpašumā esošās zemes vienības nodalīt. Lai veiktu šīs darbības, atbiIstoši spēkā esošai likumdošanai, mērniecības process ir sadalīts divās daļās. Pirmā daļa ir izstrādāt zemes ierīcības projektu. Īpašnieks iesniedz pašvaldībā iesniegumu ar klāt pievienotu skici, kurā attēlots vēlamais zemes sadalījums. Uz pašvaldības lēmuma nosacījuma pamata tiek izstrādāts un pašvaldībā apstiprināts zemes ierīkotāja izgatavots zemes ierīcības projekts. Otrā daļa ir kadastrālās uzmērīšana, kuras ietvaros tiek izgatavoti jauni zemes robežu plāni atkārtotai reģistrācijai Zemesgrāmatā.

PIEMĒRS
ZEMES ROBEŽU PĀRKĀRTOŠANA
Pārkārtošanā ietvertajiem zemes īpašumiem ir reģistrētas īpašuma tiesības zemesgrāmatā. Īpašnieks ir nolēmis izmainīt zemes robežu ar kaimiņu(iem). Lai veiktu šīs darbības, atbiIstoši spēkā esošai likumdošanai, process ir sadalīts divās daļās. Pirmā daļa ir izstrādāt zemes ierīcības projektu zemes īpašuma robežu pārkārtošanai. Īpašnieks iesniedz pašvaldībā iesniegumu ar klāt pievienotu skici par velmi pārkārtot robežas. Uz pašvaldības lēmuma pamata tiek izstrādāts un pašvaldībā apstiprināts zemes ierīkotāja izgatavots zemes ierīcības projekts. Otrā daļa ir kadastrālās uzmērīšana, kuras ietvaros tiek izgatavoti jauni zemes robežu plāni to reģistrācijai Zemesgrāmatā.

PIEMĒRS
ZEMES ROBEŽU ATJAUNOŠANA
Visintensīvākie robežu ierādīšanas darbi zemes reformas ietvaros notika laika posmā no 1993.gada līdz 2001. gadam. Šajāi periodā tika noformēta lielākā daļa no zemju īpašumiem, tai skaitā ierīkotas robežzīmes un robežstigas meža zemēs.
Diemžēl ne vienmēr robežas dabā ir saglabājušās līdz šodienai. Iemesli var būt dažādi -robežas iznīcinātas saimnieciskās darbības rezultātā, nav koptas (uzturētas) vai pat ir ļaunprātīgi iznīcinātas. Vienīgais likumīgais veids kā sakārtot īpašuma robežas ir lūgt to izdarīt sertificētam mērniekam. Lūdzu neuzticieties publiskā telpā pieejamajai VZD kadastra kartes aplikācijai. Šai lietotnē pieejamā karte nav precīza un var būtiski atšķirties no dabā ierādītās robežas. Tas neatiecās uz LKS-92 uzmērītām zemes vienībām.
Pirms iegādājieties zemes īpašumu, pārliecinaties par robežu esamību dabā.
NEATBILSTĪBU NOVĒRŠANA
Īpašuma robeža dabā nesakrīt ar publiskā VZD datubāzē pieejamo grafisko informāciju. Ja Valsts meža diensts (VMD), Lauku atbalsta dienests (LAD) vai citi interesenti (kaimiņi) norāda, ka dabā esoša, no īpašuma formēšanas laika dabā uzturēta, robežzīme (kupica) neatbilst kadastra grafiskajiem datiem – lūdzu nepārvietojiet robežzīmi un neļaujiet to darīt citiem! Kadastra grafiskā sadaļa ir informatīvs materiāls, kurš var būt izgatavots uz ierādītas (kļūdas var pat pārsniegt 50 m) robežas pamata un var būt ar lielām nobīdēm. Būs vajadzīga pieredzējuša sertificēta mērnieka palīdzība.

PIEMĒRS 1 
PIEMĒRS 2
ZEMES NOMA
Situācijās, kad īpašnieks nav ieinteresēts pārdot savu īpašumu bet gūt ienākumus no tās izmantošanas, zeme var tikt iznomāta. Lai nomas tiesības reģistrētu Zemesgrāmatā, mērnieks veic zemes vienības daļas uzmērīšanu un plāna izgatavošanu. Procesa ietvaros nomas zemes robežas dabā tiek nostiprinātas ar robežzīmēm, informācija tiek ievietota VZD Kadastra reģistrā. Nomas līgums un nomas plāns reģistrēts Zemesgrāmatā.

PIEMĒRS 1
PIEMĒRS 2
MEŽA ZEMES TRANSFORMĀCIJA
Ilglaicīgi un racionāli saimniekojot, īpašumā var rasties vajadzība meža zemes vietā izbūvēt dīķi ar pirti, ceļu, elektrolīniju uc. Atbilstoši likumdošanai VMD ir jāiesniedz atmežojamo meža zemes izvietojuma plāns, ko sagatavo sertificēts mērnieks.

PIEMĒRS
DATU AKTUALIZĀCIJA
Zemes nekustamā īpašuma nodokļa apmērs ir tieši saistīts ar Jūsu īpašumā esošo komunikāciju daudzumu un to apgrūtināto teritoriju apmēru. Ilglaicīgi saimniekojot, var būt ir notikušas izmaiņas zemes lietojumos. Lai Jūsu īpašumam būtu likumīgi dokumenti, tiek veiktas izmaiņas un aktualizēta situācija, apgrūtinājumi plānos, to reģistrēšana VZD NĪVKIS.

PIEMĒRS 1
PIEMĒRS 2
PLĀNU SAGATAVOŠANA KAMERĀLI
Īpašniekam robežu plānā ir attēlotas vairākas zemes vienības. Ja ir mērķis kādu no zemes gabaliem atdalīt no īpašuma (piemēram pārdot), tad kamerāli pārzīmējot, var izgatavot atsevišķus robežu plānus katrai zemes vienībai.

PIEMĒRS 1 - plāns pries sadalīšanas
PIEMĒRS 2 un PIEMĒRS 3 - sadalītie plāni
CITI PAKALPOJUMI
Mēs sniedzam arī virkni pakalpojumus, kuri var būtiski palīdzēt darbībās ar nekustamo īpašumu. Raksturīgākie no tiem:
Shēmu sagatavošana pielikumiem pie iesniegumiem pašvaldībai.
Shēmu sagatavošana līgumiem (ceļa servitūtu nodibināšanai, zemes lietošanai, kopīpašuma gadījumā, zemes sadalei). Apbūves plānu sagatavošana.
Un citi pēc Jūsu velmēm.
PIRMREIZĒJĀ UZMĒRĪŠANA
No 1991. gada decembra Latvijā tiek realizēta zemes reforma. Reformas mērķis ir visā valsts teritorijā noteikt zemes īpašnieku, uzmērīt piešķirto zemi un reģistrēt īpašuma tiesības Zemesgrāmatā. Pirmreizējā uzmērīšana ir, ja piešķirtai zemes vienībai nekad nav veikti mērniecības darbi. No visa zemes vienību apjoma, kurām būtu jāveic pirmreizējā uzmērīšana, lielākais daudzums ir valsts pārvaldībā esoši īpašumi autoceļi, meži, upes, ezeri, jūras krasts, valsts rezerves fonda zemes, pašvaldības īpašumi – ielas un citi infrastruktūras objekti. Privātā sektorā lielākais īpatsvars neuzmērītām zemēm ir zemes vienībām, kurām mērniecības pakalpojumus, zemes reformas veikšanai, uzņēmās organizēt un apmaksāt valsts.
ZEMES SADALĪŠANA
Zemes īpašumam ir reģistrētas īpašuma tiesības zemesgrāmatā. Īpašnieks ir nolēmis daļu no sava īpašumā esošās zemes vienības nodalīt. Lai veiktu šīs darbības, atbiIstoši spēkā esošai likumdošanai, mērniecības process ir sadalīts divās daļās. Pirmā daļa ir izstrādāt zemes ierīcības projektu. Īpašnieks iesniedz pašvaldībā iesniegumu ar klāt pievienotu skici, kurā attēlots vēlamais zemes sadalījums. Uz pašvaldības lēmuma nosacījuma pamata tiek izstrādāts un pašvaldībā apstiprināts zemes ierīkotāja izgatavots zemes ierīcības projekts. Otrā daļa ir kadastrālās uzmērīšana, kuras ietvaros tiek izgatavoti jauni zemes robežu plāni atkārtotai reģistrācijai Zemesgrāmatā.

PIEMĒRS
ZEMES ROBEŽU PĀRKĀRTOŠANA
Pārkārtošanā ietvertajiem zemes īpašumiem ir reģistrētas īpašuma tiesības zemesgrāmatā. Īpašnieks ir nolēmis izmainīt zemes robežu ar kaimiņu(iem). Lai veiktu šīs darbības, atbiIstoši spēkā esošai likumdošanai, process ir sadalīts divās daļās. Pirmā daļa ir izstrādāt zemes ierīcības projektu zemes īpašuma robežu pārkārtošanai. Īpašnieks iesniedz pašvaldībā iesniegumu ar klāt pievienotu skici par velmi pārkārtot robežas. Uz pašvaldības lēmuma pamata tiek izstrādāts un pašvaldībā apstiprināts zemes ierīkotāja izgatavots zemes ierīcības projekts. Otrā daļa ir kadastrālās uzmērīšana, kuras ietvaros tiek izgatavoti jauni zemes robežu plāni to reģistrācijai Zemesgrāmatā.

PIEMĒRS
ZEMES ROBEŽU ATJAUNOŠANA
Visintensīvākie robežu ierādīšanas darbi zemes reformas ietvaros notika laika posmā no 1993.gada līdz 2001. gadam. Šajāi periodā tika noformēta lielākā daļa no zemju īpašumiem, tai skaitā ierīkotas robežzīmes un robežstigas meža zemēs.
Diemžēl ne vienmēr robežas dabā ir saglabājušās līdz šodienai. Iemesli var būt dažādi -robežas iznīcinātas saimnieciskās darbības rezultātā, nav koptas (uzturētas) vai pat ir ļaunprātīgi iznīcinātas. Vienīgais likumīgais veids kā sakārtot īpašuma robežas ir lūgt to izdarīt sertificētam mērniekam. Lūdzu neuzticieties publiskā telpā pieejamajai VZD kadastra kartes aplikācijai. Šai lietotnē pieejamā karte nav precīza un var būtiski atšķirties no dabā ierādītās robežas. Tas neatiecās uz LKS-92 uzmērītām zemes vienībām.
Pirms iegādājieties zemes īpašumu, pārliecinaties par robežu esamību dabā.
NEATBILSTĪBU NOVĒRŠANA
Īpašuma robeža dabā nesakrīt ar publiskā VZD datubāzē pieejamo grafisko informāciju. Ja Valsts meža diensts (VMD), Lauku atbalsta dienests (LAD) vai citi interesenti (kaimiņi) norāda, ka dabā esoša, no īpašuma formēšanas laika dabā uzturēta, robežzīme (kupica) neatbilst kadastra grafiskajiem datiem – lūdzu nepārvietojiet robežzīmi un neļaujiet to darīt citiem! Kadastra grafiskā sadaļa ir informatīvs materiāls, kurš var būt izgatavots uz ierādītas (kļūdas var pat pārsniegt 50 m) robežas pamata un var būt ar lielām nobīdēm. Būs vajadzīga pieredzējuša sertificēta mērnieka palīdzība.

PIEMĒRS 1 
PIEMĒRS 2
ZEMES NOMA
Situācijās, kad īpašnieks nav ieinteresēts pārdot savu īpašumu bet gūt ienākumus no tās izmantošanas, zeme var tikt iznomāta. Lai nomas tiesības reģistrētu Zemesgrāmatā, mērnieks veic zemes vienības daļas uzmērīšanu un plāna izgatavošanu. Procesa ietvaros nomas zemes robežas dabā tiek nostiprinātas ar robežzīmēm, informācija tiek ievietota VZD Kadastra reģistrā. Nomas līgums un nomas plāns reģistrēts Zemesgrāmatā.

PIEMĒRS 1
PIEMĒRS 2
MEŽA ZEMES TRANSFORMĀCIJA
Ilglaicīgi un racionāli saimniekojot, īpašumā var rasties vajadzība meža zemes vietā izbūvēt dīķi ar pirti, ceļu, elektrolīniju uc. Atbilstoši likumdošanai VMD ir jāiesniedz atmežojamo meža zemes izvietojuma plāns, ko sagatavo sertificēts mērnieks.

PIEMĒRS
DATU AKTUALIZĀCIJA
Zemes nekustamā īpašuma nodokļa apmērs ir tieši saistīts ar Jūsu īpašumā esošo komunikāciju daudzumu un to apgrūtināto teritoriju apmēru. Ilglaicīgi saimniekojot, var būt ir notikušas izmaiņas zemes lietojumos. Lai Jūsu īpašumam būtu likumīgi dokumenti, tiek veiktas izmaiņas un aktualizēta situācija, apgrūtinājumi plānos, to reģistrēšana VZD NĪVKIS.

PIEMĒRS 1
PIEMĒRS 2
PLĀNU SAGATAVOŠANA KAMERĀLI
Īpašniekam robežu plānā ir attēlotas vairākas zemes vienības. Ja ir mērķis kādu no zemes gabaliem atdalīt no īpašuma (piemēram pārdot), tad kamerāli pārzīmējot, var izgatavot atsevišķus robežu plānus katrai zemes vienībai.
CITI PAKALPOJUMI
Mēs sniedzam arī virkni pakalpojumus, kuri var būtiski palīdzēt darbībās ar nekustamo īpašumu. Raksturīgākie no tiem:
Shēmu sagatavošana pielikumiem pie iesniegumiem pašvaldībai.
Shēmu sagatavošana līgumiem (ceļa servitūtu nodibināšanai, zemes lietošanai, kopīpašuma gadījumā, zemes sadalei). Apbūves plānu sagatavošana.
Un citi pēc Jūsu velmēm.
Piesakieties konsultācijai, mēs piedāvājam pilnu mērniecības pakalpojumu paketi no būvniecības uzsākšanas līdz nodošanai ekspluatācijā
Jūs interesē mūsu pakalpojumi?
Kontakti
Tālrunis
Ainavu iela 8, Cēsis, Cēsu pilsēta, LV-4101
Adrese
E-pasts:
P-P 8:00-17:00
Darba laiks
PIETEIKTIES KONSULTĀCIJAI
Atstājiet savu pieteikumu, mēs ar Jums sazināsimies!
Vārds
E-pasts
Telefona numurs
Aizpildot formu, Jūs piekrītat mūsu privātuma politikai
Made on
Tilda